නියමයන් හා කොන්දේසි

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2019, නොවැම්බර් මස 01 වන දා

ලෙන්ඩ්ටෙක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම ("සමාගම") ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ණය ලබා දීමේ ව්‍යාපාරයක නිරත වෙයි . සමාගම ලියාපදිංචි අංක PV 119833 යටතේ සංස්ථාපිත සමාගමකි . එසේම සමාගම විසින් : https://cashwagon.lk ("වෙබ් අඩවිය" හෝ "ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform)") සිය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ භාවිතය සදහා පවත්වාගෙන යයි. "කැෂ්වැගන් (CASHWAGON)" යනු සමාගම විසින් සපයනු ලබන මූල්‍ය සේවාවේ සන්නම් නාමය වන අතර එය තම ව්‍යාපාරික කටයුතුවලදී භාවිතා කරනු ඇත.

වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ වෙබ් අඩවියෙහි ලියාපදිංචි සාමාජිකයෙකු හෝ නොවූවද, පහත සඳහන් සියලුම නියමයන් හා කොන්දේසි (“නියමයන් හා කොන්දේසි”) මගින් බැඳී සිටින බවත් එය කියවා තේරුම්ගෙන, එකඟ වී ඇති බවත් සම්පූර්ණයෙන්ම සහ කොන්දේසි විරහිතව පිළිගන්නා බව අඟවනු ලබයි.

1. නියමයන් හා කොන්දේසින්හි අන්තර්ගතය

මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි, පහත දැක්වෙන අතිරේක කොන්දේසි වලටද පොදු වනු ඇත:

(අ) පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය සහ දත්ත ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා. වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) භාවිතා කරනු ලබන පරිශීලකයෙකු හා සම්බන්ධ ඕනෑම පෞද්ගලික තොරතුරක් හෝ සංවේදී තොරතුරක් ලබාගැනීම, ගබඩා කිරීම, හුවමාරු කිරීම යන සියලු කර්තව්‍යන්, ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව විධිමත්ව හා රහසිගතව සිදු කරනු ලබයි. තවදුරටත් මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් හා ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) මගින් ඉල්ලුම් කරන තොරතුරු ලබා දීමෙන්, ඔබ එවැනි අනාවරණයක් කිරීමට ඔබගේ කැමැත්ත ලබා දී ඇත.

(ආ) ණයහිමියන්ගේ නියමයන් සහ කොන්දේසි - ණයහිමියන් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට අදහස් කරන වෙබ් අඩවියේ හෝ ප්ලැට්ෆෝර්මයේ (Platform) පරිශීලකයන්, මුදල් ලබාදීම සමබන්ධයෙන් සේවා ගිවිසුම පිළිගැනීමකට යටත් වන අතර ණයහිමියන්ගේ නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට ද යටත් වේ. ව්‍යාකුල අවස්ථාවක් පැනනැගුන විටදී එය මග හරවා ගැනීමට, සියලුම වගන්ති හා ලියකියවිලි වෙබ් අඩවියෙන්, පරිශීලකයන් හට ලබාගත හැක.

(ඇ) ණය ගැණුම්කරුවන්ගේ ලියකියවිලි - ණය ගැණුම්කරුවන් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට අදහස් කරන වෙබ් අඩවියේ හෝ ප්ලැට්ෆෝර්මයේ (Platform) පරිශීලකයන් ණය ගැණුම්කරුවන් සහ ණයකරකරු අතර ඇති අයිතිවාසිකම් සහ බැඳියාව/වගකීම දක්වන ලද ණය ගිවිසුමකට එකඟ වීමකට යටත් වේ.

2. නියමයන් සහ කොන්දේසි වල වෙනස්කම්

මෙහි සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි, වැඩිදුර දැනුම්දීමකින් තොරව, කලින් කලට ඒකපාර්ශ්විකව වෙනස් කරනු ලැබිය හැකිය. එලෙස සිදු කරන ලද සියලුම වෙනස්කම් කාලනුරුපිව වෙබ් අඩවියේ පළකරනු ලබන අතර, සිදුකරන ලද වේලාවන්හිම වෙබ් අඩවියේ හෝ ප්ලැට්ෆෝර්මයේ (Platform) සියලුම ලියාපදිංචි පරිශීලකයින්ට දැනුම් දෙන අතර, එවැනි යම් වෙනස්කිරීම් ස්වයංක්‍රීයවම, නියමයන් සහ කොන්දේසි යාවත්කාලීන කරන ලද දින සිට සහ/හෝ එවැනි දැනුම් දීමක් සිදු කරන ලද අවස්ථාවේ සිට බලාත්මක වේ. යාවත්කාලීන කරන ලද නියමයන් සහ කොන්දේසි පල කිරීමෙන් අනතුරුව ප්ලට්ෆොර්ම්ය තවදුරටත් භාවිතා කිරීම තුලින් යාවත්කාලීන කරන ලද නියාම සහ කොන්දේසි පිළිගන්නා ලෙස සලකනු ලැබේ.

3. ආවරණ රාමුව

ශ්‍රී ලංකා ජනරජය තුළ තොරතුරු තාක්ෂණ පදනම් කරගත් මුල්‍ය සේවාවන් සැපයීම සඳහා වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, වෙබ් අඩවිය ලෝක ව්‍යාප්තව පොදුවේ පිවිසීමට විවෘතව ඇති අතර, එබැවින්, ශ්‍රී ලංකා ජනරජයෙන් පිටත එවැනි ප්‍රයෝජනයක් සඳහා වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය භාවිතයට අවකාශය සලසා නැත.

4. ලියාපදිංචි කිරීම

ණයහිමියෙකු හෝ ණය ගැණුම්කරුවෙකු ලෙස, වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්මය (Platform) තුළ ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ කිරීමෙන්, ඔබ විසින් පහත කරුණු නිදේශන හා ප්‍රතිඥා භාර වලට යටත් කරණු ලබයි:

(අ) වෙබ් අඩවියේ හෝ ප්ලැට්ෆෝර්මයේ (Platform) දී ලබාදෙන සියලුම තොරතුරු, ප්‍රකාශනයන්, ලේඛන, නිදේශන හා ප්‍රතිඥා භාර ලෙස හෝ සාක්ෂ්‍යක් ලෙස ලබාදෙන ලියකියවිලි, සෑම අවස්ථාවකදීම සත්‍ය හා නිවැරදි ලෙසත් සලකා පවත්නා හා අදාළ වන නීති හා රෙගුලාසි වලට යටත් වන බව;

(ආ) ඔබ ගිවිසුමකින් බැඳී සිටීම සඳහා නීතිමය හැකියාව හා බලධාරිත්වය හිමි අයෙකු බව (පුද්ගලයෙකුගේ වයස අවම අවුරුදු 20 ක්වත් විය යුතුය);

(ඇ) ණය ගැණුම්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරන අවස්ථාවක, ඔබ ශ්‍රී ලංකා පුරවැසිභාවය සහිත ශ්‍රී ලංකා ජනරජය තුළ පදිංචිව සිටින පුද්ගලයෙකු බව;

(ඈ) ණයහිමියෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන අවස්ථාවක දී නම්, නියමයන් හා කොන්දේසි අනුව සහ ණයහිමියන්ගේ නියමයන් හා කොන්දේසි අනුව, වෙබ් අඩවියේ හෝ ප්ලැට්ෆෝර්මයේ (Platform) තුළ ණය ලබා දීම සඳහා තමන්ගේම මුදල් පමණක් භාවිතා කරනු ඇත බව; සහ

(ඉ) පහත සඳහන් තොරතුරු අතරින් එකක් හෝ වෙනස් කිරීමේදී වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) වෙත කෙටි දැනුම්දීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි සැලකීම: පදිංචි ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ විද්‍යුත් තැපෑල;

එසේම, ණයහිමියෙකු හෝ ණය ගැණුම්කරුවෙකු ලෙස ඉදිරිපත් කෙරෙන ලියාපදිංචි ඉල්ලුම් පත්‍රයක් කිසිදු හේතුවක් නොමැතිව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සියලු අයිතිය වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) සතුව ඇත.

වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) තුළ ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවිය තුළ පලකර ඇති රහස්‍යභාවය පිළිඹඳ ප්‍රතිපත්ති පිළිගත යුතු වේ. තවද, වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන විට පරිශීලකයන්ගේ තොරතුරු රැස්කිරීම, භාවිතා කිරීම, ගබඩා කිරීම, සැකසීම, අනාවරණය කිරීම සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධව පෞද්ගලිකත්ව පිළිඹඳ අයිතීන් පිළිබඳ වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) තුල පවත්නා ප්‍රතිපත්ති, පෞද්ගලිකත්ව පිළිඹඳ ප්‍රතිපත්ති තුලින් ප්‍රකාශ කරන අතර මෙම පුද්ගලිකත්ව පිළිඹඳ ප්‍රතිපත්තිය වෙබ් අඩවිය හරහා සකසන ලද සියලු පුද්ගලික හා සංවේදී තොරතුරු සඳහා අදාළ වේ.

5. වෙබ් අඩවිය භාවිතය

වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සඳහා, ස්ථාවර හා අඛණ්ඩ අන්තර්ජාල පහසුකම් හා දෘඩාංග හෝ මෘදුකාංග යාවත්කාලීන කිරීම්ද අවශ්‍ය වනු ඇත. වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව ගෙවිය යුතු සියළුම අයකිරීම් හා ගාස්තු (විදුලි සංදේශ ගාස්තු, දත්ත ආදිය ඇතුළුව) පරිශිලකයා විසින් දැරිය යුතු වේ.

ඔබ විසින් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම තුලින් ඔබ වෙනුවෙන් සහ ඔබේ අභිලාෂයන් වෙනුවෙන්ම කටයුතු කරන බව තහවුරු කරයි. ඔබ කිසියම් තෙවන පාර්ශවයක් (ප්‍රතිලාභීන්) වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම හෝ භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් ඔබ විසින් වහාම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම නැවැත්විය යුතුය.

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැක්කේ මෙහි සඳහන් කාර්යයන් සඳහා පමණක් වන අතර පහත සඳහන් කාර්යන් සඳහා වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ නොහැක:

(අ) නීති විරෝධී හා නිත්‍යානුකුල නොවන කටයුතු;

(ආ) වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන පරිශීලකයන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුළුව වෙබ්අඩවියෙන් තොරතුරු එක් රැස් කිරීම හා/හෝ සොරකම් කිරීමක් වැනි කටයුතු;

(ඇ) ඕනෑම අයුරකින් වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපාන කටයුතු;

(ඈ) වෙබ් අඩවියේ ඇති කාර්යයන් හැසිරවීම හෝ වෙනස් කිරීම සඳහා විශේෂ කේත හෝ මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම ඇතුළුව වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකාරිත්වය බිඳ දැමීමට සමත් ඕනෑම ක්‍රියාවක් සහ;

(ඉ) වෙබ් අඩවියෙහි යටිතල ව්‍යුහය හා එහි සේවාවන් සඳහා හානි පමුණුවන ඕනෑම ක්‍රියාවක්.

සියලු පරිශීලකයන් හට කලින් දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව වෙබ් අඩවියේ අනිවාර්ය නඩත්තු කටයුතු කිරීම නිසාවෙන් වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක වන පැය ගණන වෙනස් විය හැකිය.

ලියාපදිංචි පරිශීලකයන් විසින් ලබා දෙන ඕනෑම විධානයන් නිරවද්‍ය හා සත්‍ය බව මෙහිදී සලකනු ලැබේ. කෙසේවෙතත් එසේ දෙනු ලබන විධානයන්ගේ අපැහැදිලි භාවය, අනිවාර්ය තොරතුරුවල හිඟ බව, අනන්‍යතාවය තහවුරු නොවීම, නීති විරෝධී ස්වභාවය පෙන්වන ආකාරයේ හෝ ගිණුම සම්බන්ධයෙන් පරස්පර විරෝධිතාවයක් මතුවී ඇති බව පෙනී යන අවස්ථාවකදී යන කරුණු මත, වෙබ් අඩවියයට හෝ ප්ලැට්ෆෝර්මයට (Platform) සිය අභිමතය පරිදි එවැනි පරිශීලකයෙකුගේ ගිණුමක් අත්හ්ටුවිමට සියලුම අයතීන් වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) සතුව ඇත.

6. බුද්ධිමය දේපල හා සම්බන්ධ අයිතිවාසිකම්

වෙබ් අඩවියේ බුද්ධිමය දේපල අයිතිය, අන්තර්ගතය සහ එහි ප්‍රකාශනයන් සිදු කිරීමට අයිතිය හෝ ඒ සඳහා නිසි බලතල ව්‍යාපාරය සතුව ඇත.

වෙබ් අඩවිය භාවිතය හෝ ඒ සම්බන්ධ ලියාපදිංචි කටයුතු වල නියැලීම තුලින් සමාගම් සතුව ඇති කිසියම් හෝ බුද්ධිමය දේපල වල අයිතීන් හෝ ඒ සඳහා ඇති බලතල කසිදු නිත්‍යානුකුල ආකාරයකට පැවරීමක් සිදු නොවන බව සැලකිය යුතුයි. එසේ වුවත් එවැනි ඕනෑම වෙළඳ ලකුණක්, නාමයක් සහ දෘශ්‍ය හා වගන්ති භාවිතා කල හැක්කේ ව්‍යාපාරයේ ලිඛිත අවසරයකින් පසුව පමණි.

මෙහි සඳහන් සමාගම සතු කවර හෝ අයිතියක් කඩ වුන අවස්ථාවකදී, අවශ්‍ය ඕනෑම නීතිමය ක්‍රියාමර්ග ගැනීමට සියලුම බලය සමාගම සතුව ඇත.

7. අන්තර්ගතය

වෙබ් අඩවිය තුල උඩුගත(upload) කිරිමට අවසර ලබා දෙන වෙබ් අඩවියේ ඇති විශේශාංග පරිශීලනය කිරීම මගින් ඔබ ලබා දෙන සියලු තොරතුරු හා අන්තරගතයන් සම්බන්ධයෙන් සියලුම වගකීම් ඔබ සතුව වන අතර මෙමගින් ඔබ එම අන්තර්ගතයන් තෙවන පාර්ශවයන්ගෙන් ලබා ගැනීම හා එම තොරතුරු හෙළිදරවු කිරීමට අවසරයන් ලබාගෙන ඇති බවටද සහතික වනු ඇත. (මෙය තෙවන පාර්ශවයන්ගේ තොරතුරු හා තම පුද්ගලික තොරතුරු වලට පමණක් සිමා නොවේ.)

මෙහි සඳහන් නියමයන් හා කොන්දේසි හෝ අනෙකුත් අදාල නීති හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් උල්ලංඝනය කිරීම හෝ සිදුවන ආකාරයේ වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) හරහා උඩුගත(upload) කරන ලද කිසියම් තොරතුරක්, ලියකියවිලි හෝ වෙනත් අන්තර්ගතයන් සමාගමෙහි ස්වකීය අභිමතය පරිදි ඉවත් කිරීමට සමාගම සතුව බලය හා අයිතිය ඇත. එවැනි තොරතුරු, ලේඛන හෝ වෙනත් අන්තර්ගතයන්:

(අ) අපහාසාත්මක, වෙනස්කම් කරන සුළු හෝ නින්දා සහගත කරුණු සහිත;

(ආ) වෛරී කතා, කාමුක දර්ශන හෝ බලෙන් ලබාගැනීම්/ තර්ජනාත්මක අන්තර්ගතයන්, සූදුව, ප්‍රචණ්ඩත්වය හෝ මත්ද්‍රව්‍ය, මනෝව්‍යාධික ද්‍රව්‍ය හෝ වෙනත් ඇබ්බැහි කරන ද්‍රව්‍ය උපයෝජනය කිරීමට පොළඹවන සුළු හෝ වෙනත් නීති විරෝධී ක්‍රියාවන් සඳහා මහජනතාවට දිරිගන්වන සුළු;

(ඇ) ඕනෑම පාර්ශවයක් හා සම්බන්ධ, බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන සුළු;

(ඈ) අන් අයට වංචා කිරීමට හෝ වෙනත් අයෙකු ලෙස පෙනී සිටීමට යොදාගන්නා හෝ ඔබගේ අනන්‍යතාවය හෝ ඔබේ අනුබද්ධිත පුද්ගලයකු හරහා නීතිවිරෝධී ලෙස විස්තර කිරීම සඳහා යොදාගැනීමේ ප්‍රවනතාවක් ඇති;

(ඉ) අන්තර්ගතය සමාගමට අයත් බව හැඟවෙන (නමුදු අන්තර්ගතය සමාගමට අයත් නොවන); හෝ

(ඊ) ගිවිසුම්ගත වගකීම් හෝ රහස්‍යභාවය පිළිබඳ වගකීම් වැනි ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක් හා සම්බන්ධ නීතිමය බැඳීම් උල්ලංඝනය කරන;

දෑ අඩංගු වන අන්තරගතයන් නොවිය යුතු වේ.

වෙබ් අඩවියට ඕනෑම ලේඛනයක් හෝ අන්තර්ගතයක් උඩුගත කිරීමෙන්, ඩිජිටල් තොරතුරු තාක්ෂණ පාදක වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) ලෙස ඔබට සේවය කිරීම සඳහා අපගේ අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් ඉටු කරනු ලබන තෙවන පාර්ශ්වයන් හට, උඩුගත (upload) කරන ලද අන්තර්ගතයන් භාවිතා කිරීම, පිටපත් කිරීම, සුරැකීම, ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, නැවත සකස් කිරීම සහ බෙදා හැරීමට මින් අයිතිය ලබා දෙනු ඇත. ඔනෑම අවස්ථාවක උඩුගත කළ ලියකියවිලි හෝ අන්තර්ගතය ඉවත් කිරීමට ඔබට අයිතිය ඇති අතර කෙසේ වෙතත් ඉහත දක්වා ඇති පරිදි ඔබ විසින් අප වෙත ලබා දුන් ඕනෑම අයිතිවාසිකමක් විශේෂයෙන් ඉල්ලා ඉවත් කර ගැනීමක් සිදු නොකළේ නම් එවැනි ඉවත් කිරීමකින් පසුව වුවද බලාත්මකව පවතිනු ඇත.

8. වගකීම සම්බන්ධයෙන් වන සීමා

ලියාපදිංචි පරිශීලකයින් අතර වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) ක්‍රියාත්මක කිරීම, කළමනාකරණය හා මෙහෙයවීම සමාගම විසින් කරණු ලබයි. ණය ගැනුම්කරුවන් හා ණයහිමියන් අතර ඇති ණය සම්බන්ධතා, අදාළ පාර්ශවයන් විසින් ලියා අත්සන් තබන ලද ණය ගිවිසුම මගින් ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර එක් එක් ලියාපදිංචි පරිශීලකයින්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සහ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් සියළුම පහසුකම් සමාගම විසින් සපයනු ලබයි.

වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) භාවිතා කිරීම මගින් ලබාගන්නා ණය මුදල සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සහතිකයක් හෝ වගකීමක් සමාගම මගින් සලසනු නොලැබේ. එමෙන්ම වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) භාවිතා කරන අවසතාවකදී, ලියාපදිංචි පරිශීලකයින් විසින් ගනු ලබන ඕනෑම තීරණයක් සම්බන්ධයෙන් සමාගම කිසිදු වගකීමක් දරනු නොලැබේ.

මෙම ගිවිසුමට අදාල නිදේශන සහ ප්‍රතිඥාභාර සමාගම විසින් කිසියම් අවස්ථාවකදී උල්ලංගණය කළහොත්, සමාගම එම සියලු වගකීමෙන් හා බැඳීයාවෙන් නිදහස් වේ.

වෙබ් අඩවියේ මුද්‍රණ දෝෂ, දෝෂ හෝ මග හැරුණු කරුණු අඩංගු විය හැකි අතර, එවැනි මුද්‍රණ දෝෂ, දෝෂ හෝ මග හැරුණු කරුණු සම්බන්ධයෙන් අප හට ඇති නීතිමය බැඳියාවෙන් අපව ඉවත් කිරීමට, ඔබ මින් එකඟතාවය පල කරයි.

9. හානිපූරණය

වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ විසින් මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් මතු වන ගැටළු හෝ වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) තුළ සපයන සේවාවන් භාවිතා කිරීම හෝ අපගේ ක්‍රියාත්මක වීම මත, මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අප විසින් පවත්වනු ලබන විමර්ෂණයන් හෝ සොයාගැනීම් හා තීරණයන් අනුව එළඹෙනු ලබන විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵල යන සියල්ලක්ම සම්බන්ධ වගකීමෙන්, අප, අපගේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්, කළමනාකරුවන්, නිලධාරීන්, අනුබද්ධයන්, නියෝජිතයන්, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්, බලපත්‍ර ලබා දෙන යන අය නීතියෙන් අනුදත් ප්‍රමාණයකට වගකීමෙන් මුදවීමට සහ වන්දි පුරණය කිරීමට, එකඟතාවය මෙමගින් අඟවනු ලැබේ.

10. අවසන් කිරීම

වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) තුල පවත්වාගෙන යන ඔබගේ ගිණුම් මකා දැමීමටත්, ඒ සඳහා ඔබට ඇතුල් වීමට ඇති හැකියාව අවහිර කිරීම හා නියමයන් සහ කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ ඕනෑම සාධාරණ විශ්වාසයක් පැන නැගුන විට, සමාගමේ ස්වකීය අභිමතය පරිදි ඔබ හා බැඳී සියලුම සම්බන්ධතා අවසන් කිරීමේ පුර්ණ අයිතිය සමාගම සතු බවට මින් ඔබව දැනුවත් වන අතර ඒ සඳහා ඔබගේ එකඟතාවය මින් අඟවනු ලැබේ.

පූර්ව ලිඛිත දැන්වීමක් අපට ලබා දීමෙන් ඔබට නියමයන් හා කොන්දේසි අවසන් කළ හැකිය අතර එවන් අවසන් කිරීමකට ව්‍යාපාරික දින 7 (හතක්) ට පෙර ඔබ විසින් නොගෙවූ හිඟ මුදල් ඇති (ඔබ ණය ගැණුම්කරුවෙකු නම්) හෝ ඔබට නොගෙවූ මුදල් /receivables ඇති (ඔබ ණයහිමියෙකු නම්) යන කාරණා දෙකෙන් එකකට හෝ අයිති නොවන අයෙකු විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ඔබ ණයහිමියෙකු නම්, නියමයන් සහ කොන්දේසි අවසන් කරණ අවස්ථාවේ දී, ඔබ ලබා දුන් ණය මුදල් අදාළ නීති හා රෙගුලාසි අනුව නැවත ලබා දෙනු ඇත. එසේම නියමයන් සහ කොන්දේසි අවසන් වීමෙන් පසු, වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) තුළ පෙර ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරු වෙත කිසිදු ප්‍රවේශයක් ලබා දීමට සමාගම බැඳී නොමැත.

11. සන්නිවේදනය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනය

ණයහිමියෙකු හෝ ණය ගැනුම්කරුවෙකු වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම මගින්, වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) හරහා සපයනු ලබන සේවාවන් සම්බන්ධව ඔබ හා සමාගම අතර ඇති සියලු සන්නිවේදනයන් සිදු කරනු ලබන්නේ, ලියාපදිංචියේදී ඔබ පරිශ්‍රීලකයකු ලෙස ලබාදුන් සම්බන්දතා විස්තරයන් ඔස්සේ බවට එකඟතාව මින් අඟවනු ලැබේ.

එමෙන්ම, සන්නිවේදනය කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු මාර්ගය තීරණය කිරීමේ පුර්ණ බලය සමාගම සතුව ඇත. තවද, මෙම වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) තුල ප්‍රකාශයට පත් කරණ සන්නිවේදන මාර්ගය ඔස්සේ සමාගම විසින් ඔබ හා සමබන්ධ වී සන්නිවේදන කටයුතු කරනු ඇත.

වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) මගින් ඉලෙක්ට්‍රොනික මාර්ගයන් හරහා ප්‍රදානය කරනු ලබන ලිපි ලේඛන, නිවේදන සහ ගිවිසුම්, ඒවා භෞතිකව ප්‍රදානයකට සමාන නීතිමය වලන්ගුභාවයක් / බලයක් ඇති බවට ඔබ දැනුවත් වන බවද ඒ සඳහා එකඟතාවයද මින් අඟවනු ලැබේ. වෙබ් අඩවිය හෝ ප්ලැට්ෆෝර්ම් (Platform) මගින් ඉලෙක්ල්ට්‍රොනික මාර්ගයන් හරහා, ඉලෙක්ල්ට්‍රොනික ආකාරයෙන් හෝ ඩිජිටල් අත්සන් සහිතව ප්‍රදානය කරනු ලබන සියලුම ගිවිසුම්, ලිපි ලේඛන සහ නිවේදන සඳහා එකම නිත්‍යානුකුල වලංගුතාවයක් ඇති අතර, සේවා භාවිතා කරන්නෙකු වශයෙන් ඔබ විසින් ඉලෙක්ල්ට්‍රොනික මාර්ගයන් හරහා ලබා දුන් ඔනෑම අනුමැතියක් වෙනුවෙන් ඔබ නීත්‍යානුකූලව බැඳී සිටී.

12. අලෙවිකරණය

වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් සහ වේදිකාව (Platform) විසින් ඉල්ලා සිටින තොරතුරු ලබා දීමෙන් ඊමේල්, කෙටි පණිවුඩ, ඇමතුම්, ජංගම යෙදුම හෝ වෙනත් සන්නිවේදන මාර්ග හරහා සමාගමෙන් අලෙවිකරණ අන්තර්ගතයන් ලැබීමට ඔබගේ පූර්ණ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරයි. අප හා සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබේ කැමැත්ත ඉල්ලා අස්කර ගත හැකිය.

13. කුකීස් (cookies) සහ අනෙකුත් සමාන තාක්ෂණයන් භාවිතා කිරීම පිලිබඳ කරුණු

වෙබ් අඩවිය මගින් HTTP කුකීස් (cookies) නමැති තාක්ෂණය යොදාගනු ලබයි. කුකීස් යනු ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබගේ විද්‍යුත් උපාංගයේ ලියා ගබඩා කොට තබන කුඩා තොරතුරු ගොනුවක් වන අතර එමගින් වෙබ් අඩවියට ඔබගේ නැවත පිවිසීම හඳුනාගත හැකිවනු ඇත. එසේම කුකීස් කාරණා කිහිපයක් සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ: එනම්, ඔබගේ වරණය ගබඩා කිරීමට, උදාහරණයක් ලෙස: භාෂාව තෝරා ගැනීමට, එබැවින් ඔබ වෙබ් අඩවියකට පිවිසෙන සෑම විටම එම තොරතුරු සම්පුර්ණ කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර ඔබ වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කරණ රටාවන් අවබෝධ කර ගැනීමට, වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම සහ අපගේ අලෙවිකරණ ප්‍රයත්නයන්ගේ එලදායීතාවය මැනීම යන කරුණු වේ.

එසේම ඔබගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයේ හෝ බ්‍රව්සරයේ විධිවිධාන සකස් කිරීම මගින් මෙම කුකීස් අවහිර කිරීම හෝ සක්‍රිය නොකිරීම හෝ ඒ සඳහා අනෙකුත් සමාන තාක්ෂණික උපක්‍රමයක් භාවිතා කිරීමට ඔබට හැකියාව ඇත.

14. තෙවන පාර්ශවයන්ගේ වෙබ්අඩවි සම්බන්ධක

වෙබ් අඩවිය තුල වරින් වර තෙවන පාර්ශවයන්ගේ වෙබ් අඩවි වල සම්බන්ධක අන්තර්ගත වියහැකි අතර ඒවා සමාගමට පාලනය කල හැකි සිමාවෙන් ඔබ්බට ගිය දෑ විය හැකිය. එමෙන්ම, එවැනි වෙනත් වෙබ් අඩවිවල අඩංගු වන කිසිදු අන්තර්ගතයක් හෝ කිසිදු තොරතුරක් සඳහා මෙන්ම එවැනි තෙවන පාර්ශවයකට අයත් වෙනත් වෙබ් අඩවියක් තුල ඔබ සපයන තොරතුරු වල ආරක්ෂාව හා රහස්‍යභාවය පිළිඹඳවද සමාගම විසින් කිසිදු වගකීමක් දරණු නොලැබේ.

15. විවිධ කරුණු

අපගේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව, නියමයන් සහ කොන්දේසි යටතේ ඇති ඔබගේ අයිතිවාසිකම් හා වගකීම් කිසිදු ආකරයකින් තෙවන පාර්ශවයකට හෝ කිසිවෙකුටත් පැවරිය නොහැක. නමුදු ඔබගේ අනුමැතියකින් තොරව ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක් සඳහා, නියමයන් සහ කොන්දේසි යටතේ වූ සමාගමේහි අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් පැවරිය හැකිය.

නියමයන් සහ කොන්දේසි යටතේ ඇති යම් වගන්තියක අවලංගු භාවයක් වේ නම් එය නියමයන් සහ කොන්දේසි වල වෙනත් විධිවිධාන වල වලංගු භාවය කෙරෙහි බල නොපායි.

නියමයන් සහ කොන්දේසි යටතේ වගකීම් පැවරීම කළ හැක්කේ, ප්‍රකාශිතව හා ලිඛිතව අදාළ පාර්ශව විසින් අත්සන් කරන ලද අවස්තාවක පමණි.

මෙහි සදහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි මගින් ඔබ හා සමාගම අතර කිසිදු හවුල් ව්‍යාපාරයක් හෝ බද්ධ ව්‍යාපාර ලෙස සැලකිය හැකි හෝ එවැන්නක් තහවුරු වන කිසිවක් අඩංගු නොවේ.

ඔබ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ආකාරය කුමක් වුවද (වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ ජංගම යෙදුම හරහා (mobile application)) ඔබ එයට පිවිසුන අවස්ථාවේ සිටම මෙම නියමයන් හා කොන්දේසි අදාල වනු ඇත.

නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට අදාළව ඔබට ඇති ඔනෑම ප්‍රශ්නයක් සඳහා අපගේ පාරිභෝගික සේවාවන් හා සම්බන්ධ වන්න:

ලෙන්ඩ්ටෙක් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම

නො. 241, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, කොළොඹ 08,

ශ්‍රී ලංකා.

දුරකථන අංක: +94 117-463-100

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (e-mail): info@cashwagon.lk

කාර්යාල වේලාවන්: සඳුදා සිට ඉරිදා දක්වා, 8:00 පෙ.ව. සිට 8:00 ප.ව.

16. අදාළ නීතිය හා ආරවුල් විසඳීම

නියමයන් සහ කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් වන ගැටළු සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නීති අදාල වේ.

නියමයන් සහ කොන්දේසි හා ඒ සම්බන්ධයෙන් උද්ගත විය හැකි ගැටළු විසඳීම, බේරුම් කිරීම (arbitration) හරහා පමණක්ම සිදු කල යුතු වේ .