අපිට ඉතා කණගාටුයි

මෙම අවස්ථාවේ දී අපට ණය මුදලක් ඔබට ලබා දිය නොහැක

අපි ඔබට සුදුසු සේවාව ඇති විට ඔබට දැනුම් දෙන්නෙමු