ණය ආපසු ගෙවීම

Cashwagon වෙතින් ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නැවත ගෙවීම පහත දැක්වෙන ක්‍රම ඔස්සේ සිදු කල හැක.
 1. Pay&Go kiosk යන්ත්‍ර මගින් ගෙවීම් කිරීම

 2. කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි (Cargills Food City) ශාඛා හරහා

 3. ඔන්ලයින් මුදල් ගෙවීම

 4. PayEasy.lk මගින් ගෙවීම (මෙතැන click කරන්න)

 5. සම්පත් බැංකු කවුන්ටරය හරහා ගෙවීම් සහ අන්තර්ජාල බැංකුකරණය හරහා ගෙවීම්

1. Pay&Go kiosk යන්ත්‍ර මගින් සාර්ථකව ගෙවීම් කිරීම

ඔබේ නිවසේ හෝ කාර්යාල අසල ඇති kiosk යන්ත්‍ර සිය ගණනකින් ඔබට පහසුවෙන් ආපසු ගෙවිය හැකිය., kiosk map’

Pay&Go kiosk යන්ත්‍ර මගින් සාර්ථකව ගෙවීම් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කරන්න:

1) බැංකුකරණය සහ ලීසිං කාණ්ඩය යටතේ කෑෂ්වැගන් විකල්පය තෝරන්න

2) ඔබගේ ණය අංකය ඇතුලත් කරන්න උදා: 2015 5858

3) ඔබගේ වලංගු ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න

4) ඔබගේ වලංගු හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කරන්න

5) අවසාන වශයෙන් ඔබ ගෙවීම් කටයුතු සඳහා ඇතුල් කරන ලද තොරතුරු පරීක්ෂා කරන්න

6) යොමු සටහන් සඳහා රිසිට්පත කරුණාකර තහවුරු කර මුද්‍රනය කරන්න

2. කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි (Cargills Food City) ශාඛා හරහා

දැන් ඔබට දිවයින පුරා පිහිටි Cargills Food City ශාඛා වෙතින් Cashwagon වෙත පහසුවෙන් ගෙවීම් කිරීම සිදුකල හැකියි. ඔබට ආසන්නම Cargills Food City ශාඛාව ගැන මෙතනින් දැන ගත හැක.

1) ගිණුම්හිමියාගේ නම 'කෑෂ්වැගන්' ලෙස ඇතුළත් කරයුතුයි

2) කෑෂ්වැගන් වෙතින් ණය මුදල ලබාගත් ගනුදෙනුකරුගේ දුරකථන අංකය

3) ණය ගිවිසුම් අංකය මුදල් තැන්පතු පත්‍රිකාවේ ඇති “ගනුදෙනුකරුගේ යොමු අංකය” තීරුවේ ඇතුලත් කරන්න. ණය ගිවිසුම් අංකය කෑෂ්වැගන් වෙතින් ඔබට SMS සහ ඊමේල් මගින් ඒවා ඇත.

4) ගනුදෙනුකරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය

5) ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණය

ගෙවීම් සිදුකල පසු Cargills Food City වෙතින් ලබාදෙන රිසිට් පත සුරැකිව තබාගන්න. මුදල් ලැබී ඇති බවට කෑෂ්වැගන් වෙතින් ඔබ වෙත SMS පණිවුඩයක් මගින් තහවුරු කරනු ඇත. ඉන් පසුව ඔබ නැවත වතාවක් කෑෂ්වැගන් වෙතින් වැඩි අගයක ක්ෂණික ණයක් ලබාගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබනු ඇත.

3. ඔන්ලයින් මුදල් ගෙවීම

අන්තර්ජාල බැංකු පද්ධති ඔස්සේ මුදල් හුවමාරුව මගින්.

1) ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකු ගිණුමට ඇතුලු වන්න (අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම සඳහා ඔබේ බැංකුව සමඟ ලියාපදිංචි විය යුතුය).

2) ගිණුමකට මුදල් මාරු කිරීම තෝරාගන්න (Transfer).

3) තෙවන පාර්ශවයක් සඳහා මුදල් මාරු කිරීම තෝරාගන්න (New 3rd Party Account Transfer).

4) ඔබ ගෙවන ණය මුදල ඇතුලත් කරන්න.

5) ඔබගේ ණය අංකය ‘ගනුදෙනු විස්තරය’ (transaction detail) ලෙස යොදන්න.

6) මුදල යැවීමට අදාල ඉදිරි යොමුවට පිවිසෙන්න.

4. PayEasy.lk මගින් ගෙවීම

සම්පත් බැංකුවේ www.payeasy.lk මගින් අපගේ ණය වාරික ගෙවීමට දැන් පහසුකම් සපයා ඇත. PayEasy භාවිතයෙන් ඕනෑම හර/බැර කාඩ්පතක් (credit/debit card) හෝ සම්පත් විශ්ව මගින් අප වෙත මුදල් යොමුකළ හැක. පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න.

1) මෙතන click කර කෙලින්ම Cashwagon ගෙවීමේ පිටුවට පිවිසෙන්න. නැතහොත් www.payeasy.lk වෙබ් අඩවියට කෙලින්ම පිවිස Financial Services Click කරන්න.

2) Cashwagon පින්තූරය මත Click කරන්න.

3) ගෙවන මුදල සහ සහ ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය ඇතුලත් කර Proceed to Pay click කරන්න.

5. සම්පත් බැංකු කවුන්ටරය හරහා ගෙවීම් සහ අන්තර්ජාල බැංකුකරණය හරහා ගෙවීම්

සම්පත් බැංකුවේ කවුන්ටරය හරහා ගෙවීම.

ඔබට මුදල් ගෙවීම පහසුවෙන්ම ඔබගේ නිවසට හෝ රැකියා ස්ථානයට ආසන්න සිය ගණනක් වූ සම්පත් බැංකු ශාකා මගින් ගෙවිය හැක.

පහත සදහන් තොරතුරු ඇතුලත් කර මුදල් තැන්පත් කිරීමේ කුවිතාන්සිය සම්පුර්න කර එය මුදල් අයකැමි (Teller/ Cashier) වෙත ලබා දෙන්න.

 • ගිණුම් හිමියාගේ නම Lendtech Lanka (PVT) LTD ලෙස සදහන් විය යුතු අතර ඔබට Cashwagon ආයතනයෙන් ලබාදෙනණය ගිවිසුම් අංකයද ඇතුලත් කරන්න. උදා;1002 5564

*ගිණුම් අංකය: 0218 1000 2201

 • පාරිබෝගිකයාගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය

 • ගෙවීම් කරන මුදල් ප්‍රමාණය

Sampath Vishwa හරහා අන්තර්ජාල ගෙවීම්

කරුණාකර ගෙවීම සිදු කිරීමට පහත සදහන් පියවර අනුගමනය කරන්න

 • Sampath Vishwa portal වෙත ඇතුළුවන්න

 • Make a payment තෝරන්න

 • මුල්‍ය ආයතනය තෝරා ඒ යටතේ ඇති LENDTECH LANKA (PVT) Ltd තෝරන්න.

 • ඔබගේ ණය ගිවිසුම් අංකය සහ ගෙවීම් කරන මුදල සදහන් කර ගෙවීම සිදු කරන්න.

සම්පත් බැංකු "CDK" යන්ත්‍ර හරහා ගෙවීම් කිරීමෙන් වලකින ලෙස කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමු.