ණය ආපසු ගෙවීම

මුදල් මගින්
අන්තර්ජාලය හරහා
alarm clock
නියමිත වෙලාවට ගෙවා වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබාගන්න
කරුණාකර නියමිත වෙලාවට ගෙවීමට අමතක නොකරන්න. දැනට පවතින ගිවිසුමට අදාල සම්පුර්ණ මුදල ගෙවා අවසන් කල සැණින්, ඔබට නැවත ණය මුදලක් ඉක්මනින් ලබාගත හැක.
අවවාදයයි!
වංචාකරුවන් සහ වංචනික ගිණුම් වලින් පරිස්සම් වන්න!
ඔබගේ ණය මුදල ආපසු ගෙවීම සදහා කෑෂ්වැගන් කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලැබුණු ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය තහවුරු කරන්න. ඔබට ණය මුදල ආපසු ගෙවීම සදහා ණය මුදලට අදාල ගිවිසුම් අංකය යොමු අංකය (reference no) ලෙස භාවිතා කරන්න. ඔබ ණය මුදලක් සදහා අයදුම් කිරීමේදී කෑෂ්වැගන් වෙතින් ඔබට ලබාදුන් ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය පමණක් භාවිතා කරන්න. වංචනික චේතනාවෙන් තෙවන පාර්ශවයන්ගෙන් එවන ලද වෙනත් අංක නොසලකා හරින්න. වැරදි ගෙවීම් විස්තර සහිතව සිදුකල ගෙවීම් කිසිවක් කෑෂ්වැගන් විසින් තහවුරු නොකෙළේ.
කෑෂ්වැගන් මොබයිල් ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන අමතර විශේෂාංග ලබා ගන්න
  • ඔබගේ ඊළඟ ගෙවීම අතපසු නොකරන්න
  • ඉක්මනින් මුදල් ලබාදීම
  • නැවත අයදුම් කරන්නන්ට විශේෂ දීමනා