ණය ආපසු ගෙවීම

Cashwagon වෙතින් ඔබ ලබාගත් ණය මුදල නැවත ගෙවීම පහත දැක්වෙන ක්‍රම ඔස්සේ සිදු කල හැක.
කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි හරහා මුදල් ගෙවන්න
350කට අධිකව ඇති කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ශාඛාවකින් Cargills outlets
කාගිල්ස් මුදල් තැන්පතු ස්ලිප් එකක පහත සදහන් තොරතුරු පුරවා කැෂියර් වෙත භාරදෙන්න :
 • ගිණුම්හිමියාගේ නම 'Cashwagon' ලෙස ඇතුළත් කරයුතුයි
 • ඔබගේ දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන්න
 • "ගනුදෙනුකරුගේ යොමු අංකය" තීරුවේ ඔබගේ ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය ඇතුලත් කරන්න (ඔබේ දුරකථනයට කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලැබුණු අංක 8කින් සමන්විත ගිවිසුම් අංකය)
 • ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය
 • ඔබට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල සදහන් කරන්න
 • ගෙවීම සම්පුර්ණ කර ඔබගේ ගෙවීම් රිසිට් පත ළඟ තබා ගන්න
600කට අධිකව ඇති Pay&Go kiosk යන්ත්‍රයක් මගින් ගෙවීම් කරන්න
බැංකු සහ ලීසිං කාණ්ඩය යටතේ සදහන්ව ඇති "කෑෂ්වැගන්" විකල්පය තෝරන්න:
 • ඔබගේ ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය ඇතුලත් කරන්න (ඔබේ දුරකථනයට කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලැබුණු අංක 8කින් සමන්විත ගිවිසුම් අංකය)
 • ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය අතුලත් කරන්න
 • ඔබගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කරන්
 • ගෙවීම සම්පුර්ණ කර ඔබගේ ගෙවීම් රිසිට් පත ළඟ තබා ගන්න
ගනුදෙනුව සම්පුර්ණ වූ පසුව කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ඔබව දැනුවත් කෙරේ. ඔබට කෙටි පණිවිඩයක් නොලැබුණහොත් කරුණාකර අපව අමතන්න
මුදල් මගින් හෝ අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් කරන්න
100කට අධිකව ඇති සම්පත් බැංකු ශාඛාවකින් ගෙවීම් කරන්න.
සම්පත් බැංකුවේ මුදල් තැන්පතු ස්ලිප් එකක පහත සදහන් තොරතුරු පුරවා කැෂියර් වෙත භාරදෙන්න:
 • ගිණුම්හිමියාගේ නම 'Lendtech Lanka (PVT) LTD' ලෙස ඇතුළත් කල යුතුයි
 • ඔබගේ ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය ඇතුලත් කරන්න (ඔබේ දුරකථනයට කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලැබුණු අංක 8කින් සමන්විත ගිවිසුම් අංකය)
 • ඔබගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කරන්න
 • ඔබට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල සදහන් කරන්න
 • ගෙවීම සම්පුර්ණ කර ඔබගේ ගෙවීම් රිසිට් පත ළඟ තබා ගන්න
ගනුදෙනුව සම්පුර්ණ වූ පසුව කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ඔබව දැනුවත් කෙරේ. ඔබට කෙටි පණිවිඩයක් නොලැබුණහොත් කරුණාකර අපව අමතන්න.
අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ගෙවන්න
 • ඔබගේ ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය ඇතුලත් කරන්න (ඔබේ දුරකථනයට කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලැබුණු අංක 8කින් සමන්විත ගිවිසුම් අංකය)
 • ඔබට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල සදහන් කරන්න
 • ඔබට ඕනෑම සම්පත් ඩෙබිට්, හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් හෝ සම්පත් විශ්ව අනතර්ජාල බැංකු පහසුකම භාවිතා කලහැක.
සැලකිය යුතුයි: ඔබට ගිණුමක් නොමැතිනම් අලුතින් ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සිදුවේ. එය ඉතා සරල සහ පහසු ආකාරයෙන් නොමිලේ කරගත හැකි වේ.
"මුදල් ගෙවීම" බට්න් එක ක්ලික් කිරීම තුලින් ඔබව ගෙවීම් සේවා වෙබ් පිටුවට යවනු ලැබේ
අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම (Internet banking) මගින් මුදල් යැවීම
 • ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකු ගිණුමට (Online banking account) ඇතුලු වන්න
 • ගිණුමකට මුදල් මාරු කිරීම තෝරාගන්න "Transfer"
 • තුන්වන/වෙනත් පාර්ශවයක් සදහා මුදල් මාරු කිරීම තෝරාගන්න "New 3rd Party Account Transfer"
 • ඔබට ගෙවීමට අවශ්‍ය මුදල සදහන් කරන්න
 • ඔබගේ ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය ඇතුලත් කරන්න (ඔබේ දුරකථනයට කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලැබුණු අංක 8කින් සමන්විත ගිවිසුම් අංකය)
කරුණාකර පහත සදහන් ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කරන්න:
ගිණුම් අංකය: 021810002201
බැංකුව: සම්පත් බැංකුව
 • Sampath Vishwa portal එක වෙත ඇතුළුවන්න
 • "Make a payment" තෝරන්න
 • මුල්‍ය ආයතන ලයිස්තුව යටතේ ඇති "LENDTECH LANKA (PVT) Ltd" තෝරන්න
 • ඔබගේ ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය ඇතුලත් කරන්න (ඔබේ දුරකථනයට කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලැබුණු අංක 8කින් සමන්විත ගිවිසුම් අංකය)
 • සම්පත් බැංකු "CDK" යන්ත්‍ර හරහා ගෙවීම් සිදු කිරීමෙන් වළකින්න
 • ගෙවීම සම්පුර්ණ කර ඔබගේ ගෙවීම් රිසිට් පත ළඟ තබා ගන්න
ගනුදෙනුව සම්පුර්ණ වූ පසුව කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ඔබව දැනුවත් කෙරේ. ඔබට කෙටි පණිවිඩයක් නොලැබුණහොත් කරුණාකර අපව අමතන්න.
alarm clock
නියමිත වෙලාවට ගෙවා වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබාගන්න
කරුණාකර නියමිත වෙලාවට ගෙවීමට අමතක නොකරන්න. දැනට පවතින ගිවිසුමට අදාල සම්පුර්ණ මුදල ගෙවා අවසන් කල සැණින්, ඔබට නැවත ණය මුදලක් ඉක්මනින් ලබාගත හැක.
අවවාදයයි!

වංචාකරුවන් සහ වංචනික ගිණුම් වලින් පරිස්සම් වන්න!

ඔබගේ ණය මුදල ආපසු ගෙවීම සදහා කෑෂ්වැගන් කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලැබුණු ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය තහවුරු කරන්න. ඔබට ණය මුදල ආපසු ගෙවීම සදහා ණය මුදලට අදාල ගිවිසුම් අංකය යොමු අංකය (reference no) ලෙස භාවිතා කරන්න. ඔබ ණය මුදලක් සදහා අයදුම් කිරීමේදී කෑෂ්වැගන් වෙතින් ඔබට ලබාදුන් ණය මුදලට අදාළ ගිවිසුම් අංකය පමණක් භාවිතා කරන්න. වංචනික චේතනාවෙන් තෙවන පාර්ශවයන්ගෙන් එවන ලද වෙනත් අංක නොසලකා හරින්න. වැරදි ගෙවීම් විස්තර සහිතව සිදුකල ගෙවීම් කිසිවක් කෑෂ්වැගන් විසින් තහවුරු නොකෙළේ.