සම්බන්ද වන්න

දුරකථන අංකය:
(+94) 11 74 63 100

කාර්යාල වේලාවන්
පෙ.ව. 9:00 - ප.ව. 6:00
සඳුදා - සිකුරාදා

විද්‍යුත් තැපෑල

සමාගම පිලිබඳ

Cashwagon (පුද්) සමාගම

කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව

කොළඹ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් මගින් අනුමත ලියාපදිංචි සමාගමකි. ලියාපදිංචි අංක PV 119395