සම්බන්ද වන්න

දුරකථන අංකය:
(+94) 11 74 63 100

කාර්යාල වේලාවන්
පෙ.ව. 8:00 - ප.ව. 8:00
සඳුදා - ඉරිදා

විද්‍යුත් තැපෑල

සමාගම පිලිබඳ

Cashwagon (පුද්) සමාගම

අංක 241, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත,

කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව

කොළඹ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් මගින් අනුමත ලියාපදිංචි සමාගමකි. ලියාපදිංචි අංක PV 119395