ණය මුදල් ලබා ගැනීම සදහා අනුගමනය කල යුතු පහසු පියවරයන්

 1. 1

  Online අයදුම් පත සම්පුර්ණ කරන්න

  ප්‍රධාන පිටුවේ ඇති ඉල්ලුම් පත නිවැරදිව පුරවන්න.

 2. 2

  අනුමැතිය සඳහා රැඳී සිටින්න

  විනාඩි 30ක් තුල ඔබගේ ණය මුදලේ අනුමැතිය පිලිබඳ දැන ගත හැක (අපගේ කෙටි පණිවුඩ මගින්).

 3. 3

  ලැබුණු ණය මුදල

  අනුමත වූ පසු, පැය 24ක් ඇතුලත බැංකු තැන්පතු මගින් ඔබගේ බැංකු ගිණුමටම බැර කරනු ඇත.