අප හා සම්බන්ධ වන්න
ඔබගේ සියලුම විමසීම් සදහා Cashwagon නියෝජිතයකු සමග සම්බන්ධ වන්න.
අප සමඟ සම්බන්ධව සිටින්න
facebook
instagram
අපගේ නිල වෙබ් අඩවිය
FASL අනුබද්ධ සාමාජිකත්වය
සම්බන්ධතා
ලිපිනය
අංක 241, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත,
කොළඹ 08
සඳුදා - ඉරිදා
08:00 පෙ.ව - 08:00 ප.ව
කෑෂ්වගන් ජංගම යෙදුම
Cashwagon Android AppCashwagon iOS App
අප අන්තර්ජාතික සමාගමකි
Sri Lanka
Philippines
Malaysia
Vietnam
Indonesia
India
©2019 CASHWAGON සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. CASHWAGON පුද්ගලික ආයතනය කොළඹ සමාගම් රෙජිස්ටාර් ජෙනරාල් මගින් අනුමත අංක PV119395 යටතේ ලියාපදිංචි සමාගමකි. CASHWAGON ආයතනය මගින් ණය ගැතියන් හා ණය දෙන්නන් හට අන්තර්ජාලය තුලින් සම්බන්ධ වීමට අවකාශයක් පමණක් සපයන අතර ණය සපයන්නෙකු ලෙස කටයුතු නොකරන බව කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමු.